Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Aktualności z Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego

Szczegóły informacji

Wynajem nieruchomości z przeznaczeniem na przechowywanie zbiorów okołofilmowych FINA, zlokalizowanej w odległości (w promieniu) nie więcej niż 1 km od wynajmowanej przez FINA nieruchomości w Regułach, przy ul. Żytniej 10

Informacja ogłoszona dnia 2020-04-06 12:15:33 przez Marek Wojtkowski

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Warszawa, 6 kwietnia 2020 r.
                                                                                                         
ZAPYTANIE OFERTOWE
Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Wynajem nieruchomości z przeznaczeniem na przechowywanie zbiorów okołofilmowych FINA, zlokalizowanej w odległości (w promieniu) nie więcej niż 1 km od wynajmowanej przez FINA nieruchomości w Regułach, przy ul. Żytniej 10
Zamawiający:

Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny
ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa
NIP: 521-378-48-38
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zapytania jest czasowy najem nieruchomości przez FINA, na okres od 1 czerwca 2020 roku do 30 października 2021 roku z możliwością kontynuowania, na potrzeby składowania zbiorów okołofilmowych FINA.
Materiały będą składowane na pułkach metalowych regałów o nieprzekraczającej wysokości 2,5 metra.
 
 1. Wynajmowana nieruchomość musi spełniać następujące kryteria:
 
 • lokalizacja w promieniu do 1 km od wynajmowanej przez FINA nieruchomości w Regułach, przy ul. Żytniej 10,
 • nieruchomość/wydzielona część na przechowywanie zbiorów powinna liczyć od 100 m2 do 120 m2,
 • ściany, podłogi i sufity budynku powinny być wykonane z materiałów o niskim współczynniku przenikania cieplnego, przy jednoczesnej rezygnacji z otworów okiennych w ścianach pionowych,
 • klimat w nieruchomości gdzie będą przechowywane zbiory okołofilmowe powinien być jak najbardziej stabilny. Oznacza to, że w tej nieruchomości dopuszczalne są powolne roczne zmiany sezonowe temperatury, natomiast jej wahania w krótkich okresach (dobowe i tygodniowe) powinny być ograniczone,
 • nieruchomość powinna być wyposażona w podręczny sprzęt przeciwpożarowy,
 • powinna być wyposażona w drzwi przeciwpożarowe, które umożliwią swobodny ruch osób i transport materiałów archiwalnych. Zalecana minimalna szerokość to 120 cm,
 • powinna zawierać wewnętrzny przedsionek między wejściem a powierzchnią, w której będą przechowywane zbiory,
 • nie powinna mieć różnic poziomów- progów, stopni utrudniających przejazd wózków transportowych. Powinna mieć posadzkę gładko wykończoną, nieścieralną o wysokiej wytrzymałości.
 1. Opis sposobu przygotowania oferty
 
 • Oferta winna zawierać dokładnie wypełniony i podpisany formularz oferty, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. 
 • Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru bądź na podstawie stosownego pełnomocnictwa.
 • Podpisy na ofercie, powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką. Oferta nie musi być podpisana podpisem elektronicznym.
 • Wykonawca może zastrzec, które ze złożonych wraz z ofertą dokumentów nie będą ujawniane, ponieważ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
 • Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę, której nie może zmienić.
 • W przypadku podania ceny w euro lub innej walucie obcej, Wykonawca jest zobowiązany do przeliczenia jej na PLN po kursie średnim NBP właściwym na dzień10.04.2020r. Przeliczenie będzie jedynie wykorzystane do porównania cen ofertowych w poszczególnych ofertach.
 • Wszystkie podane kwoty w ofercie winne być podane bez podatku VAT.
IV. Kryteria oceny ofert:
100% cena
Podana w ofercie cena powinna obejmować całkowity koszt realizacji przedmiotu zamówienia.
Opis sposobu obliczania całkowitej ceny najmu powinien zostać rozpisany zgodnie z tabelą umieszczoną w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1do zapytania.
 
 
V. Zamawiający informuje, iż:
 • do postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843);
 • zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty;
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 • odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
 • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
 • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
 • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie postępowania;
 • w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia wskazanego w powyższym punkcie wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu udziału w postępowaniu.
VI. Termin i miejsce składania ofert:
 • Termin składania ofert upływa w dniu 15.04.2020 r. o godz. 16:00.
 • Oferty należy przesłać do FINA drogą elektroniczną w formie pliku PDF na adres: , w tytule maila należy umieścić: Oferta na wynajem nieruchomości z przeznaczeniem na przechowywanie zbiorów FINA”
VII. Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), („RODO”), informujemy, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w ofercie jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA) z siedzibą w Warszawie, adres: Wałbrzyska 3/5, kod pocztowy: 02-739 Warszawa („Administrator”);
 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych („IOD”), z którym można kontaktować się pod naszym adresem pocztowym lub elektronicznie poprzez adres e-mail: we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu:
 • związanym z zapytaniem ofertowym, zmierzajacym do zawarcia umowy zasadniczej – niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • ustalenia, dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z zawartą umową zasadnicza lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora w związku z zawartą umową zasadniczą, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • udostępniania danych podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • kontaktowania się z Panią/Panem jako przedstawicielem strony umowy w celu jej wykonania, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów Administratora, podmioty przetwarzające je na zlecenie Administratora, w celu i zakresie związanym z realizacją umowy zawartej z Administratorem, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora, podmioty upoważnione do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
 • przez okres niezbędnydo awarcia zawarciem umowy zasadniczej a w przypadku wyboru oferty przez okres niezbedny do zawarcia i realizacji umowy zasadniczej oraz do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń z ww. umowy – przez okres niezbędny do ochrony interesów Administratora,
 • przez okres wynikający z przepisów prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określny czas, m.in. ustawy o rachunkowości oraz prawa podatkowego, przez okres 6 lat od zakończenia realizacji umowy,
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolny, ale niezbędny do złożenia oferty; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym.
 • w odniesieniu do przekazanych Administratorowi danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, uzyskania kopii danych osobowych,
 • usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem,
 • przeniesienia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody. Przekazane dane osobowe mogą zostać przez Państwa przesłane innemu administratorowi danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją lub w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że Administrator podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych naruszył przepisy RODO lub innych właściwych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 
W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się IOD w sposób opisany powyżej.
 
VIII. Załączniki
Załącznik nr 1 – formularz oferty
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-04-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Jakubczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-04-06 12:14:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Wojtkowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-04-06 12:15:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Wojtkowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-04-06 12:15:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
227 raz(y)