Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Aktualności z Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego

Szczegóły informacji

Zaproszenie do składania ofert na: „Wynajem powierzchni w budynku „C” Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego ul. Wałbrzyska 3/5 w Warszawie”

Informacja ogłoszona dnia 2019-10-22 15:51:01 przez Marek Wojtkowski

Akapit nr 1 - brak tytułu

Warszawa, 22 października 2019 r.
 
 
Zaproszenie do składania ofert na:
„Wynajem powierzchni w budynku „C” Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego ul. Wałbrzyska 3/5 w Warszawie”
 
 1. Postanowienia ogólne:
Organizatorem zapytania ofertowego jest państwowa instytucja kultury - Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wałbrzyskiej 3/5; zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury, prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr RIK 102/2017; posiadająca REGON: 367467328; NIP: 521 378 48 38, zwana w dalszej części „FINA”.
 
 1. Profil Działalności Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego
Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA) to nowoczesna państwowa instytucja kultury, która została powołana 1 czerwca 2017 roku w wyniku połączenia Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Jej misją statutową jest digitalizacja, gromadzenie, restaurowanie i udostępnianie, a także promocja polskiego dziedzictwa audiowizualnego oraz upowszechnianie najbardziej wartościowych przejawów kultury filmowej.
 
 1. Warunki udziału:
Do wzięcia udziału w konkursie ofert zapraszamy osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „Uczestnikami”.
 
 1. Sposób, termin i miejsce składania ofert:
 1. Oferty podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji Uczestnika należy składać w postaci papierowej, na adres Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, budynek C, II p., Sekretariat, w terminie do dnia 28 października 2019 r. do godz. 16.00, umieszczając w tytule korespondencji oznaczenie: Oferta na wynajem powierzchni w budynku „C” Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego ul. Wałbrzyska 3/5 w Warszawie.”
Termin składania ofert uważa się za zachowany, jeżeli oferta dotrze do FINA przed upływem terminu składana ofert.
 1. Oferta powinna być złożona z wykorzystaniem formularza oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
 2. Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 3. Oferta musi  być  podpisana  przez  osobę  lub osoby  upoważnione do reprezentowania Uczestnika zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru bądź na podstawie stosownego pełnomocnictwa.
                                                                                                            
FINA ustala termin wizji lokalnej w przestrzeni oferowanej pod wynajem na dzień 24.10.2019 na godz. 9:00.
 
Uczestnik jest związany ofertą przez okres 120  dni od upływu terminu do składania ofert.
 
 
 
 
V. Kryteria oceny ofert:
100% cena
Stawka wywoławcza czynszu za 1m2 oferowanej przestrzeni wynosi 46 zł netto powiększona o odpowiednią stawkę podatku VAT.
 
VI. Opis powierzchni do wynajęcia
Powierzchnia na III piętrze w budynku „C” położonym na nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie w dzielnicy Mokotów przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 o powierzchni użytkowej 761m2, na którą składa się 31 pomieszczeń powstałych w wyniku wydzielania ich ściankami gipsowymi, korytarza oraz z czterech łazienek wyposażonych w urządzenia sanitarne.
Lokal wyposażony jest w okablowanie telefoniczne i internetowe. W lokalu znajdują się okna drewniane w stanie dobrym. Podłoga pokryta jest wykładziną dywanową. Ściany są otynkowane i pomalowane.
Instalacja c.o. posiada żeliwne grzejniki. Instalacja elektryczna posiada oświetlenie elektryczne sufitowe punktowe.
Stan lokalu określa się jako dobry.
Rzut przestrzeni w załączeniu.
Użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynku, w którym znajduje się oferowana przestrzeń pod wynajem  jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny.
 
 
 
VII. Okres współpracy i jej warunki:
Umowa zostanie zawarta na czas określony – tj. 3 lat od dnia jej zawarcia. Podpisanie umowy nastąpi pod warunkiem uzyskania przez FINA wymaganej prawem zgody właściwego organu na wynajem powierzchni będącej przedmiotem zapytania. Rozpoczęcie okresu najmu nie może nastąpić wcześniej niż od 1.01.2020r.
Stawka wywoławcza czynszu za 1m2 oferowanej przestrzeni wynosi 46 zł netto powiększona o odpowiednią stawkę podatku VAT.
Stawka czynszu nie obejmuje opłat za energię elektryczną, opłat za sprzątanie, mycie okien.
Wynajmujący jest zobowiązany do zachowania pomieszczeń w stanie niepogorszonym i ponosi odpowiedzialność za wszelkie ewentualne uszkodzenia/zniszczenia, niebędące konsekwencją normalnej eksploatacji i użycia zgodnie z właściwością i przeznaczeniem.
Klucze do powierzchni wynajmowanej będą każdorazowo zostawiane na portierni FINA, do dyspozycji Ochrony FINA w razie awarii jakiejkolwiek instalacji w budynku FINA.
 
     VIII. Przeznaczenie pomieszczeń:
Oferowana przestrzeń pod wynajem przeznaczona jest na działalność biurową, edukacyjną, kulturowo- oświatową.
 
IX. Obowiązki najemcy:
 1. Użytkowanie pomieszczeń zgodnie z ich  przeznaczeniem.
 2. Opłacanie czynszu i opłat w wysokości i terminie określonych w umowie,
 3. Wpłacenie kaucji w wysokości 1 - krotności zaoferowanego czynszu miesięcznego netto,
 4. Zapewnienie we własnym zakresie sprzątania pomieszczeń.
 
X. Zamawiający informuje, iż:
 1. do niniejszego zapytania ofertowego nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami);
 2. informacja o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty;
 3. FINA zastrzega sobie prawo do:
 • odwołania, unieważnienia w całości lub w części postępowania w każdym czasie,
 • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
 • zmiany terminów wyznaczonych w zaproszeniu do składania ofert,
 • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie;
 • po zapoznaniu się z treścią złożonych ofert, możliwości przeprowadzenia negocjacji z oferentami w celu uzyskania korzystniejszej oferty dla FINA.

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warszawa, dn. 31.10.2019 r.
 
Dotyczy:   Zaproszenie do składania ofert na „Wynajem powierzchni w budynku „C” Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego ul. Wałbrzyska 3/5 w Warszawie”
 
 
 
Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu w dniu 28 października 2019 r. została złożona jedna oferta przez firmę Master Film Sp. z o.o. z siedzibą w Wilczej Górze przy ul. Jeleniej 4, 05-506 Wilcza Góra niepodlegająca odrzuceniu i została ona wybrana jako najkorzystniejsza.
 
 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Grzęda
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-22 15:47:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Wojtkowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-22 15:51:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Łukasz Zdanowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-23 11:38:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1201 raz(y)