ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Aktualności z Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wynajem powierzchni magazynowej z przeznaczeniem na przechowywanie zbiorów filmowych, zlokalizowanej w odległości (w promieniu) nie więcej niż 15 km od Archiwum Filmowego 3- Łąkowa/Odział Łódzki, przy ul. Łąkowej 29C, 90-554 Łódź

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Warszawa, 02.10.2019r.
                                                                                                         
ZAPYTANIE OFERTOWE
Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Wynajem powierzchni magazynowej z przeznaczeniem na przechowywanie zbiorów filmowych, zlokalizowanej w odległości (w promieniu) nie więcej niż 15 km od Archiwum Filmowego 3- Łąkowa/Odział Łódzki, przy ul. Łąkowej 29C, 90-554 Łódź
Zamawiający:

Filmoteka Narodowa- Instytut Audiowizualny
ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa
NIP: 521-378-48-38
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest czasowy najem powierzchni magazynowej, na okres od stycznia 2020 roku przez 7 lat z możliwością kontynuowania, na potrzeby składowania 262.000 kg zbiorów filmowych oraz wykonywania na jego terenie prac biurowych.
Przedmiot zamówienia służyć będzie przechowywaniu zbiorów filmowych w postaci taśm filmowych, wykonanych z materiału na bazie octanów celulozy o masie 211.300 kg., opakowań polipropylenowych o masie 7.860 kg. oraz opakowań metalowych o masie 42.840 kg.
Materiały będą składowane w kolumnach o maksymalnej wadze 25 kg. Kolumny będą umieszczone na pułkach metalowych regałów o nieprzekraczającej wysokości 2,5 metra.
 
 1. Wynajmowany magazyn musi spełniać następujące kryteria:
 
 • lokalizacja w promieniu 15 km od Archiwum Filmowe 3- Łąkowa/Odział Łódzki, ul. Łąkowa 29C, 90-554 Łódź,  
 • wydzielona powierzchnia magazynowa pod powierzone zbiory powinna liczyć od 2400m2 do 2600m2,
 • ściany, podłogi i sufity budynku powinny być wykonane z materiałów o niskim współczynniku przenikania cieplnego, przy jednoczesnej rezygnacji z otworów okiennych w ścianach pionowych,
 • musi być wyposażony w mechaniczny system wymiany powietrza,
 • musi posiadać maksymalne obciążenie ogniowe, tj. powyżej 4000 MJ/m2,
 • klimat w magazynie gdzie będą przechowywane zbiory filmowe powinien być jak najbardziej stabilny. Oznacza to, że w magazynie dopuszczalne są powolne roczne zmiany sezonowe temperatury, natomiast jej wahania w krótkich okresach (dobowe i tygodniowe) powinny być ograniczone,
 • magazyn powinien być wyposażony w destryfikatory,
 • powinien być wyposażony w drzwi przeciwpożarowe, które umożliwią swobodny ruch osób i transport materiałów archiwalnych. Zalecana minimalna szerokość to 120 cm,
 • powinien być wyposażony w jedną stalową rampę najazdową o nośności 7 ton, dostawioną do bramy dokowej,
 • powinien zawierać wewnętrzną pełną ścianę działową pomiędzy wejściem a powierzchnią magazynową,
 • nie powinien mieć różnic poziomów- progów, stopni utrudniających przejazd wózków transportowych. Powinien mieć posadzkę gładko wykończoną, nieścieralną o wysokiej wytrzymałości. 
 1. Wynajmowana powierzchnia biurowo-socjalna musi spełniać następujące kryteria:
 • usytuowana w bezpośredniej styczności z w/w powierzchnią magazynową,
 • powierzchnia ok. 160 m2, podzielona na 5 pomieszczeń biurowych (11 stanowisk pracy), 3 pomieszczenia socjalne i toalety,
 • wyposażona w gniazda zasilające do komputerów,
 • magazyn powinien zawierać pomieszczenie z dodatkowym wyciągiem mechanicznym,
 • wykończenie przestrzeni biurowo- socjalnej zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. w Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.).
 1. Opis sposobu przygotowania oferty
 
 • Oferta  winna  zawierać  dokładnie  wypełniony i  podpisany  formularz oferty, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.  Ofertę należy sporządzić w języku  polskim  w formie papierowej.
 • Oferta musi  być  podpisana  przez  osobę   lub  osoby   upoważnione do  reprezentowania wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru bądź na podstawie stosownego pełnomocnictwa.
 • Podpisy na ofercie, powinny  być czytelne albo  opatrzone imienną pieczątką.
 • Zamawiający uwzględni w umowie waloryzację cen zgodnie z rocznym wskaźnikiem MUICP.
 • Wykonawca   może   zastrzec,  które ze złożonych wraz z ofertą dokumentów nie będą ujawniane, ponieważ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
 • Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę, której nie może zmienić.
 • W przypadku podania ceny w euro lub innej walucie obcej, Wykonawca jest zobowiązany do przeliczenia jej na PLN po kursie średnim NBP z dnia 1 października 2019 r. Przeliczenie będzie jedynie wykorzystane do porównania cen ofertowych w poszczególnych ofertach.
 • Wszystkie podane kwoty w ofercie winne być podane bez podatku VAT.
IV. Kryteria oceny ofert:
100% cena
Podana w ofercie cena powinna obejmować całkowity koszt realizacji przedmiotu zamówienia.
Opis sposobu  obliczania całkowitej ceny najmu powinien zostać rozpisany zgodnie z tabelą umieszczoną w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1do zapytania.
V. Zamawiający informuje, iż:
 • do postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami);
 • zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty;
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 • odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
 • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
 • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
 • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie postępowania;
 • w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia wskazanego w powyższym punkcie wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu udziału w postępowaniu.
VI. Termin i miejsce składania ofert :
 • Termin składania ofert upływa w dniu 9.10.2019 r. o godz. 16:00.
 • Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, np. kopercie. Zaleca się aby, opakowanie było opisane według poniższego wzoru:
„Oferta na wynajem powierzchni magazynowej z przeznaczeniem na przechowywanie zbiorów filmowych, zlokalizowanej w odległości (w promieniu) nie więcej niż 15 km od Archiwum Filmowego 3- Łąkowa/Odział Łódzki, przy ul. Łąkowej 29C, 90-554 Łódź”
 • Oferty należy dostarczyć do Sekretariatu Zamawiającego - ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, sekretariat budynek C, II piętro.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Grzęda
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-02 15:41:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Wojtkowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-02 15:43:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Wojtkowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-02 15:43:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
70 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »