ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Aktualności z Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wynajem nieruchomości z przeznaczeniem na przechowywanie zbiorów okołofilmowych FINA, zlokalizowanej w odległości (w promieniu) nie więcej niż 1 km od wynajmowanej przez FINA nieruchomości w Regułach, przy ul. Żytniej 10

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Warszawa, 6 kwietnia 2020 r.
                                                                                                         
ZAPYTANIE OFERTOWE
Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Wynajem nieruchomości z przeznaczeniem na przechowywanie zbiorów okołofilmowych FINA, zlokalizowanej w odległości (w promieniu) nie więcej niż 1 km od wynajmowanej przez FINA nieruchomości w Regułach, przy ul. Żytniej 10
Zamawiający:

Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny
ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa
NIP: 521-378-48-38
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zapytania jest czasowy najem nieruchomości przez FINA, na okres od 1 czerwca 2020 roku do 30 października 2021 roku z możliwością kontynuowania, na potrzeby składowania zbiorów okołofilmowych FINA.
Materiały będą składowane na pułkach metalowych regałów o nieprzekraczającej wysokości 2,5 metra.
 
 1. Wynajmowana nieruchomość musi spełniać następujące kryteria:
 
 • lokalizacja w promieniu do 1 km od wynajmowanej przez FINA nieruchomości w Regułach, przy ul. Żytniej 10,
 • nieruchomość/wydzielona część na przechowywanie zbiorów powinna liczyć od 100 m2 do 120 m2,
 • ściany, podłogi i sufity budynku powinny być wykonane z materiałów o niskim współczynniku przenikania cieplnego, przy jednoczesnej rezygnacji z otworów okiennych w ścianach pionowych,
 • klimat w nieruchomości gdzie będą przechowywane zbiory okołofilmowe powinien być jak najbardziej stabilny. Oznacza to, że w tej nieruchomości dopuszczalne są powolne roczne zmiany sezonowe temperatury, natomiast jej wahania w krótkich okresach (dobowe i tygodniowe) powinny być ograniczone,
 • nieruchomość powinna być wyposażona w podręczny sprzęt przeciwpożarowy,
 • powinna być wyposażona w drzwi przeciwpożarowe, które umożliwią swobodny ruch osób i transport materiałów archiwalnych. Zalecana minimalna szerokość to 120 cm,
 • powinna zawierać wewnętrzny przedsionek między wejściem a powierzchnią, w której będą przechowywane zbiory,
 • nie powinna mieć różnic poziomów- progów, stopni utrudniających przejazd wózków transportowych. Powinna mieć posadzkę gładko wykończoną, nieścieralną o wysokiej wytrzymałości.
 1. Opis sposobu przygotowania oferty
 
 • Oferta winna zawierać dokładnie wypełniony i podpisany formularz oferty, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. 
 • Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru bądź na podstawie stosownego pełnomocnictwa.
 • Podpisy na ofercie, powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką. Oferta nie musi być podpisana podpisem elektronicznym.
 • Wykonawca może zastrzec, które ze złożonych wraz z ofertą dokumentów nie będą ujawniane, ponieważ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
 • Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę, której nie może zmienić.
 • W przypadku podania ceny w euro lub innej walucie obcej, Wykonawca jest zobowiązany do przeliczenia jej na PLN po kursie średnim NBP właściwym na dzień10.04.2020r. Przeliczenie będzie jedynie wykorzystane do porównania cen ofertowych w poszczególnych ofertach.
 • Wszystkie podane kwoty w ofercie winne być podane bez podatku VAT.
IV. Kryteria oceny ofert:
100% cena
Podana w ofercie cena powinna obejmować całkowity koszt realizacji przedmiotu zamówienia.
Opis sposobu obliczania całkowitej ceny najmu powinien zostać rozpisany zgodnie z tabelą umieszczoną w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1do zapytania.
 
 
V. Zamawiający informuje, iż:
 • do postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843);
 • zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty;
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 • odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
 • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
 • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
 • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie postępowania;
 • w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia wskazanego w powyższym punkcie wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu udziału w postępowaniu.
VI. Termin i miejsce składania ofert:
 • Termin składania ofert upływa w dniu 15.04.2020 r. o godz. 16:00.
 • Oferty należy przesłać do FINA drogą elektroniczną w formie pliku PDF na adres: , w tytule maila należy umieścić: Oferta na wynajem nieruchomości z przeznaczeniem na przechowywanie zbiorów FINA”
VII. Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), („RODO”), informujemy, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w ofercie jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA) z siedzibą w Warszawie, adres: Wałbrzyska 3/5, kod pocztowy: 02-739 Warszawa („Administrator”);
 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych („IOD”), z którym można kontaktować się pod naszym adresem pocztowym lub elektronicznie poprzez adres e-mail: we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu:
 • związanym z zapytaniem ofertowym, zmierzajacym do zawarcia umowy zasadniczej – niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • ustalenia, dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z zawartą umową zasadnicza lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora w związku z zawartą umową zasadniczą, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • udostępniania danych podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • kontaktowania się z Panią/Panem jako przedstawicielem strony umowy w celu jej wykonania, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów Administratora, podmioty przetwarzające je na zlecenie Administratora, w celu i zakresie związanym z realizacją umowy zawartej z Administratorem, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora, podmioty upoważnione do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
 • przez okres niezbędnydo awarcia zawarciem umowy zasadniczej a w przypadku wyboru oferty przez okres niezbedny do zawarcia i realizacji umowy zasadniczej oraz do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń z ww. umowy – przez okres niezbędny do ochrony interesów Administratora,
 • przez okres wynikający z przepisów prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określny czas, m.in. ustawy o rachunkowości oraz prawa podatkowego, przez okres 6 lat od zakończenia realizacji umowy,
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolny, ale niezbędny do złożenia oferty; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym.
 • w odniesieniu do przekazanych Administratorowi danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, uzyskania kopii danych osobowych,
 • usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem,
 • przeniesienia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody. Przekazane dane osobowe mogą zostać przez Państwa przesłane innemu administratorowi danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją lub w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że Administrator podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych naruszył przepisy RODO lub innych właściwych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 
W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się IOD w sposób opisany powyżej.
 
VIII. Załączniki
Załącznik nr 1 – formularz oferty
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-04-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Jakubczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-04-06 12:14:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Wojtkowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-04-06 12:15:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Wojtkowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-04-06 12:15:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
541 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o publicznej prezentacji założeń projektu „Digitalizacja i opracowanie zasobów filmowych i okołofilmowych pochodzących ze zbiorów Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego oraz ich upowszechnianie poprzez zaawansowaną i wielofunkcyjną internetową platformę cyfrową «szukaj w zasobach»”

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 19 grudnia 2019 r. o godz. 10:00, w siedzibie Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, w sali konferencyjnej (budynek C, II piętro) odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu: „Digitalizacja i opracowanie zasobów filmowych i okołofilmowych pochodzących ze zbiorów Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego oraz ich upowszechnianie poprzez zaawansowaną i wielofunkcyjną internetową platformę cyfrową «szukaj w zasobach»”

Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa polskiej sztuki filmowej poprzez digitalizację i opracowanie części zasobów archiwalnych FINA (200 filmów studia Se-Ma-For, kolekcja 500 przedwojennych programów filmowych) oraz zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o zasobach FINA poprzez zintegrowaną wyszukiwarkę „szukaj w zasobach” oraz multiplatformowy portal pozwalający na dostęp do zdigitalizowanych zbiorów.
 
Projekt planowany jest do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 2.3, Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie kultury.
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2019 r. do godziny 12:00 na adres  podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz dane reprezentowanej instytucji.
W temacie wiadomości należy wpisać: „Prezentacja publiczna POPC - FINA”.
 
Osoby zakwalifikowane do udziału otrzymają stosowne potwierdzenie (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń). Udział w prezentacji jest nieodpłatny.
 
Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz, w celu sporządzenia protokołu z prezentacji, którego kopia będzie stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Banasiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-04 11:20:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Banasiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-04 11:22:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Banasiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-30 11:29:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1239 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do składania ofert na: „Wynajem powierzchni w budynku „C” Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego ul. Wałbrzyska 3/5 w Warszawie”

Akapit nr 1 - brak tytułu

Warszawa, 22 października 2019 r.
 
 
Zaproszenie do składania ofert na:
„Wynajem powierzchni w budynku „C” Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego ul. Wałbrzyska 3/5 w Warszawie”
 
 1. Postanowienia ogólne:
Organizatorem zapytania ofertowego jest państwowa instytucja kultury - Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wałbrzyskiej 3/5; zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury, prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr RIK 102/2017; posiadająca REGON: 367467328; NIP: 521 378 48 38, zwana w dalszej części „FINA”.
 
 1. Profil Działalności Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego
Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA) to nowoczesna państwowa instytucja kultury, która została powołana 1 czerwca 2017 roku w wyniku połączenia Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Jej misją statutową jest digitalizacja, gromadzenie, restaurowanie i udostępnianie, a także promocja polskiego dziedzictwa audiowizualnego oraz upowszechnianie najbardziej wartościowych przejawów kultury filmowej.
 
 1. Warunki udziału:
Do wzięcia udziału w konkursie ofert zapraszamy osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „Uczestnikami”.
 
 1. Sposób, termin i miejsce składania ofert:
 1. Oferty podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji Uczestnika należy składać w postaci papierowej, na adres Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, budynek C, II p., Sekretariat, w terminie do dnia 28 października 2019 r. do godz. 16.00, umieszczając w tytule korespondencji oznaczenie: Oferta na wynajem powierzchni w budynku „C” Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego ul. Wałbrzyska 3/5 w Warszawie.”
Termin składania ofert uważa się za zachowany, jeżeli oferta dotrze do FINA przed upływem terminu składana ofert.
 1. Oferta powinna być złożona z wykorzystaniem formularza oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
 2. Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 3. Oferta musi  być  podpisana  przez  osobę  lub osoby  upoważnione do reprezentowania Uczestnika zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru bądź na podstawie stosownego pełnomocnictwa.
                                                                                                            
FINA ustala termin wizji lokalnej w przestrzeni oferowanej pod wynajem na dzień 24.10.2019 na godz. 9:00.
 
Uczestnik jest związany ofertą przez okres 120  dni od upływu terminu do składania ofert.
 
 
 
 
V. Kryteria oceny ofert:
100% cena
Stawka wywoławcza czynszu za 1m2 oferowanej przestrzeni wynosi 46 zł netto powiększona o odpowiednią stawkę podatku VAT.
 
VI. Opis powierzchni do wynajęcia
Powierzchnia na III piętrze w budynku „C” położonym na nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie w dzielnicy Mokotów przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 o powierzchni użytkowej 761m2, na którą składa się 31 pomieszczeń powstałych w wyniku wydzielania ich ściankami gipsowymi, korytarza oraz z czterech łazienek wyposażonych w urządzenia sanitarne.
Lokal wyposażony jest w okablowanie telefoniczne i internetowe. W lokalu znajdują się okna drewniane w stanie dobrym. Podłoga pokryta jest wykładziną dywanową. Ściany są otynkowane i pomalowane.
Instalacja c.o. posiada żeliwne grzejniki. Instalacja elektryczna posiada oświetlenie elektryczne sufitowe punktowe.
Stan lokalu określa się jako dobry.
Rzut przestrzeni w załączeniu.
Użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynku, w którym znajduje się oferowana przestrzeń pod wynajem  jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny.
 
 
 
VII. Okres współpracy i jej warunki:
Umowa zostanie zawarta na czas określony – tj. 3 lat od dnia jej zawarcia. Podpisanie umowy nastąpi pod warunkiem uzyskania przez FINA wymaganej prawem zgody właściwego organu na wynajem powierzchni będącej przedmiotem zapytania. Rozpoczęcie okresu najmu nie może nastąpić wcześniej niż od 1.01.2020r.
Stawka wywoławcza czynszu za 1m2 oferowanej przestrzeni wynosi 46 zł netto powiększona o odpowiednią stawkę podatku VAT.
Stawka czynszu nie obejmuje opłat za energię elektryczną, opłat za sprzątanie, mycie okien.
Wynajmujący jest zobowiązany do zachowania pomieszczeń w stanie niepogorszonym i ponosi odpowiedzialność za wszelkie ewentualne uszkodzenia/zniszczenia, niebędące konsekwencją normalnej eksploatacji i użycia zgodnie z właściwością i przeznaczeniem.
Klucze do powierzchni wynajmowanej będą każdorazowo zostawiane na portierni FINA, do dyspozycji Ochrony FINA w razie awarii jakiejkolwiek instalacji w budynku FINA.
 
     VIII. Przeznaczenie pomieszczeń:
Oferowana przestrzeń pod wynajem przeznaczona jest na działalność biurową, edukacyjną, kulturowo- oświatową.
 
IX. Obowiązki najemcy:
 1. Użytkowanie pomieszczeń zgodnie z ich  przeznaczeniem.
 2. Opłacanie czynszu i opłat w wysokości i terminie określonych w umowie,
 3. Wpłacenie kaucji w wysokości 1 - krotności zaoferowanego czynszu miesięcznego netto,
 4. Zapewnienie we własnym zakresie sprzątania pomieszczeń.
 
X. Zamawiający informuje, iż:
 1. do niniejszego zapytania ofertowego nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami);
 2. informacja o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty;
 3. FINA zastrzega sobie prawo do:
 • odwołania, unieważnienia w całości lub w części postępowania w każdym czasie,
 • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
 • zmiany terminów wyznaczonych w zaproszeniu do składania ofert,
 • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie;
 • po zapoznaniu się z treścią złożonych ofert, możliwości przeprowadzenia negocjacji z oferentami w celu uzyskania korzystniejszej oferty dla FINA.

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warszawa, dn. 31.10.2019 r.
 
Dotyczy:   Zaproszenie do składania ofert na „Wynajem powierzchni w budynku „C” Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego ul. Wałbrzyska 3/5 w Warszawie”
 
 
 
Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu w dniu 28 października 2019 r. została złożona jedna oferta przez firmę Master Film Sp. z o.o. z siedzibą w Wilczej Górze przy ul. Jeleniej 4, 05-506 Wilcza Góra niepodlegająca odrzuceniu i została ona wybrana jako najkorzystniejsza.
 
 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Grzęda
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-22 15:47:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Wojtkowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-22 15:51:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Łukasz Zdanowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-23 11:38:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1518 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »