ˆ

Aktualności z Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zaproszenie do składania ofert na operatora kawiarni.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Warszawa, 19 grudnia 2018 r.
 
 
 
Szanowni Państwo,
 
 
dziękujemy za zainteresowanie konkursem ofert na operatora kawiarni w sali klubowej znajdującej się w budynku „A” (siedzibie) Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego (FINA) ul. Wałbrzyska 3/5 w Warszawie oraz operatora kawiarni w Kinie Iluzjon przy ul. Narbutta 50A w Warszawie.
 
Informujemy, że w terminie wpłynęło pięć ofert podmiotów gospodarczych:
 1. Wiseberg Polska Bartosz Dobrowolski
 2. Vegushka.pl Katarzyna Kuźmicz
 3. Edyta i Tomasz Kiliś
 4. Jacek Węgierski
 1. Paweł Hoffman
 
Oficjalny komunikat o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczony na stronie http://bip.fina.gov.pl po dokonaniu oceny przez komisję FINA.
 
 
Z poważaniem
 
Tomasz Kaliński
kierownik działu projekcji filmowych i organizacji wydarzeń
t. +48 22 380 49 89 | m. +48 730 574 322 |
Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny
ul. Wałbrzyska 3/5 | 02-739 Warszawa 

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
Warszawa, 7 grudnia 2018 r.
 
 
Zaproszenie do składania ofert w konkursie ofert na:
 operatora kawiarni w sali klubowej znajdującej się w budynku „A” (siedzibie) Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego (FINA) ul. Wałbrzyska 3/5 w Warszawie oraz operatora kawiarni w Kinie Iluzjon przy ul. Narbutta 50A w Warszawie
 
 
 1. Postanowienia ogólne:
Organizatorem konkursu jest państwowa instytucja kultury - Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wałbrzyskiej 3/5; zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury, prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr RIK 102/2017; posiadająca REGON: 367467328; NIP: 521 378 48 38, zwana w dalszej części „FINA”.
 
 1. Profil Działalności Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego
Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA) to nowoczesna instytucja kultury, która została powołana 1 czerwca 2017 roku w wyniku połączenia Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Jej misją statutową jest digitalizacja, gromadzenie, restaurowanie i udostępnianie, a także promocja polskiego dziedzictwa audiowizualnego oraz upowszechnianie najbardziej wartościowych przejawów kultury filmowej. FINA jest też producentem i koproducentem nowych materiałów audiowizualnych (filmów, audycji  telewizyjnych oraz wydawnictw filmowych i muzycznych).
Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny jest właścicielem Kina Iluzjon (Iluzjon), które ma szczególny status kina archiwalnego i jest faktycznie kinem-muzeum. Iluzjon chroni i często „przywraca” kulturze polskiej jej dziedzictwo filmowe. Kino ma dobrą prasę od końca lat 90.tych. W 2001 roku zostało wyróżnione przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy odznaką Zasłużony dla Warszawy, zaś w 2009 roku nagrodzone „Wdechą” (kulturalną nagrodą „Gazety Co Jest Grane”) w kategorii Miejsce Roku 2008. W 2014 roku Iluzjon polecany był w alternatywnym przewodniku po stolicy „Zrób to w Warszawie” Agnieszki Kowalskiej i Łukasza Kamińskiego. W aktualnym stanie obiekt kina został przywrócony do użytkowania po gruntownej modernizacji w 2014 r. Iluzjon cieszy się dobrą marką kina o unikalnej atmosferze, eklektycznym wnętrzu i ciekawej ofercie programowej. 
 1. Warunki udziału:
Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia przez okres co najmniej 3 lat, zwane dalej „Uczestnikami”.
 
 1. Sposób, termin i miejsce składania ofert:
 1. Oferty podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji oferenta wraz z załącznikami należy składać w postaci elektronicznej, w postaci plików pdf na adres poczty elektronicznej: , w terminie do dnia 18 grudnia 2018 r. do godz. 17.00, umieszczając w tytule korespondencji oznaczenie: Oferta na operatora kawiarni w Sali klubowej w siedzibie FINA” i/lub Oferta na operatora kawiarni w Kinie Iluzjon”.
 2. Termin składania ofert uważa się za zachowany, jeżeli oferta dotrze do FINA przed upływem terminu składana ofert.
 3. Oferta powinna być złożona z wykorzystaniem formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 1A do niniejszego zaproszenia.
 4. FINA nie wymaga, aby oferty były opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 5. Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 6. Uczestnik ma prawo złożyć ofertę zarówno na operatora kawiarni w sali klubowej w siedzibie FINA (Zadanie 1) jak również na operatora kawiarni w Kinie Iluzjon (Zadanie 2).
 7. Oferta musi zawierać:
 1. Formularz oferty, zgodny z Załącznikiem nr 1  oraz z Załącznikiem nr 1A do niniejszego zaproszenia, zawierający:
 1. Cenę miesięcznego czynszu,
 2. Wysokość zniżki oferowanej dla osób w wieku 60+ (Seniorów) oraz posiadaczy Karty Dużej Rodziny na asortyment kawiarni,
 1. Przedstawienie koncepcji kawiarni zawierającej mi.in.:
 1. opis koncepcji prowadzenia lokalu z uwzględnieniem wizji aranżacji przestrzeni oraz z uwzględnieniem specyfiki miejsca i charakteru prowadzonej działalności przez FINA,
 2. opis doświadczenia w prowadzeniu podobnego lokalu,
 3. wykaz  zorganizowanych imprez/cateringów z podaniem liczby osób wraz z referencjami, jeśli są,
 4. menu wraz z cennikiem i zdjęciami proponowanych potraw, obejmujące:
 1. kartę stałą zbudowaną z potraw sezonowych: dania (w tym wegetariańskie, wegańskie, bezglutenowe), zupy, przekąski, śniadania, sałatki,
 2. desery (w tym sałatki owocowe),
 3. menu dla dzieci,
 4. napoje ciepłe i zimne, alkohol (wino, piwo, ewentualnie drinki).
 
FINA informuje, iż oferty niekompletne nie będą podlegały uzupełnieniu i zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 
Uczestnik jest związany ofertą przez okres 120 dni od upływu terminu do składania ofert.
 
 1. Kryteria oceny ofert:
I) w Zadaniu 1:
 
 1. Komisja konkursowa FINA będzie oceniała każdą z ofert na podstawie następujących kryteriów:
 
 
Nazwa Kryterium
Waga punktowa
1
Cena – miesięczna stawka czynszu (C)
55%
2
Oferta zniżkowa dla Seniorów i posiadaczy Karty Dużej Rodziny (ZN)
5%
 
3
Koncepcja kawiarni  i oferta gastronomiczna - menu (KM)
35%
 
 
 
 
5
Komplementarna oferta Zadanie 1 + Zadanie 2 (ZK)
5%
6
Razem
100%
 
 1. Sposób obliczenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów:
 
1) Sposób oceny ofert - przy dokonywaniu oceny ofert FINA będzie stosowała następujące zasady:
 1. W kryterium cena (C) zastosowany zostanie następujący wzór arytmetyczny:
 
 Miesięczna stawka czynszu brutto
 
C=  -------------------------------------------------------------------------------------------- X 55 punktów
 
Najwyższa miesięczna stawka czynszu brutto spośród wszystkich złożonych ofert
 
 
 1. W kryterium oferta zniżkowa dla Seniorów i posiadaczy Karty Dużej Rodziny (ZU) zastosowany zostanie następujący wzór arytmetyczny:
 
Wysokość upustu w ocenianej ofercie
 
ZN= ------------------------------------------------------------------------------------------- X 5 punkty
 
Najwyższy upust spośród wszystkich upustów w złożonych ofertach
 
Końcowy wynik wszystkich powyższych działań zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
 
 1. W kryterium koncepcja kawiarni  i  menu (KM) ocena zostanie dokonana subiektywnie przez członków komisji konkursowej FINA. Każda oferta zostanie oceniona przez członków komisji w skali od 0 do 35 pkt. Ocena oferty będzie średnią arytmetyczną ocen poszczególnych członków komisji.
 2. W kryterium komplementarna oferta Zadanie 1 + Zadanie 2 (ZK) ocena zostanie dokonana poprzez przyznanie 0 albo 5 pkt.
 
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów (P), zgodnie ze wzorem:
P = C + ZN + KM + ZK
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną ilością punktów.
 
3. Jeżeli FINA nie będzie mogła wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, FINA spośród tych ofert wybierze ofertę z najwyższą ceną.
 
II) w Zadaniu 2:
 
 1. Komisja konkursowa FINA będzie oceniała każdą z ofert na podstawie następujących kryteriów:
 
 
Nazwa Kryterium
Waga punktowa
1
Cena – miesięczna stawka czynszu (C)
50%
2
Cena – miesięczna stawka czynszu w okresie funkcjonowania ogródka (CO)
5%
3
Oferta zniżkowa dla seniorów i posiadaczy Karty Dużej Rodziny (ZN)
5%
 
4
Koncepcja i oferta gastronomiczna - menu (KM)
35%
 
 
 
 
6
Komplementarna oferta Zadanie 1 + Zadanie 2 (ZK)
5%
7
Razem
100%
 
 1. Sposób obliczenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów:
 
1) Sposób oceny ofert - przy dokonywaniu oceny ofert FINA będzie stosowała następujące zasady:
 1. W kryterium cena (C) zastosowany zostanie następujący wzór arytmetyczny:
 
 Miesięczna stawka czynszu brutto
 
C=  -------------------------------------------------------------------------------------------- X 50 punktów
 
Najwyższa miesięczna stawka czynszu brutto spośród wszystkich złożonych ofert
 
 
 1. W kryterium cena (CO) zastosowany zostanie następujący wzór arytmetyczny:
 
 Miesięczna stawka czynszu brutto za ogródek
 
CO=  -------------------------------------------------------------------------------------------- X 5 punkty
 
Najwyższa miesięczna stawka czynszu brutto za ogródek spośród wszystkich złożonych ofert
 
 
 
 1. W kryterium oferta zniżkowa dla Seniorów i posiadaczy Karty Dużej Rodziny (ZU) zastosowany zostanie następujący wzór arytmetyczny:
 
Wysokość upustu w ocenianej ofercie
 
ZN= ------------------------------------------------------------------------------------------- X 5 punktów
 
Najwyższy upust spośród wszystkich upustów w złożonych ofertach
 
Końcowy wynik wszystkich powyższych działań zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
 
 1. W kryterium koncepcja kawiarni i menu (KM) ocena zostanie dokonana subiektywnie przez członków komisji konkursowej FINA. Każda oferta zostanie oceniona przez członków komisji w skali w skali od 0 do 35 pkt. Ocena oferty będzie średnią arytmetyczną ocen poszczególnych członków komisji.
 2. W kryterium komplementarna oferta Zadanie 1 + Zadanie 2 (ZK) ocena zostanie dokonana poprzez przyznanie 0 albo 5 pkt.
 
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów (P), zgodnie ze wzorem:
P = C + C0 + ZN + KM + ZK
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną ilością punktów.
 
3. Jeżeli FINA nie będzie mogła wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, FINA spośród tych ofert wybierze ofertę z najwyższą ceną.
 
 
4. Jeżeli FINA nie będzie mogła wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, FINA spośród tych ofert wybierze ofertę z najwyższą ceną.
 
 
 1. Opis pomieszczeń i warunki prowadzenia działalności  w sali klubowej
  znajdującej się w budynku „A” (siedzibie) Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego (FINA)
  ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa
 
 1. Pomieszczenia i wyposażenie sali klubowej
Powierzchnia użytkowa przeznaczona na prowadzenie Kawiarni zlokalizowana jest na parterze w budynku „A” FINA, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 w Warszawie. Powierzchnia obejmuje salę klubową oraz pomieszczenia zaplecza, o łącznej powierzchni 153,77 m2 ( w tym sala klubowa – 125,37 m2 oraz 5 pomieszczeń zaplecza – 28,40 m2). Rzut określający rozmieszczenie pomieszczeń w sali klubowej stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
Posadzki w pomieszczeniach są wykonane z płyt gresowych w kolorystyce szaro-białej. Kolorystyka pomieszczeń również utrzymana jest w tonacjach szaro-białych.
Sala klubowa wyposażona jest w mobilną ściankę szklaną, z możliwością projekcji na określonych/wskazanych elementach ścianki, która jest w wyłącznej dyspozycji FINA (6 szt. projektorów, umożliwiających projekcję dowolnego materiału na elementach ścianki szklanej oraz system nagłośnienia). Zaplecze sali klubowej przystosowane zostało do funkcji kawiarnianej. Wyposażenie zaplecza stanowi własność FINA i może być wykorzystane przez Operatora Kawiarni, zgodnie z jego przeznaczeniem. W skład wyposażenia wchodzą:
- bar kawiarniany z niezbędną instalacją sanitarną oraz elektryczną;
- stół ze zlewem i półką;
- stół z komorą po lewej stronie wraz z półką;
- podstawa pod zmywarkę;
- szafa porządkowa z wbudowanym zlewem porządkowym;
- stół z półką;
- półka ociekowa perforowana;
- półka (obieralnia);
- szafa przelotowa z suwanymi drzwiami;
- kostkarka;
- płyta chłodnicza;
- lodówka przeszklona (3 szt.);
- piecyk konwekcyjno-parowy;
- kuchenka indukcyjna pojedyncza;
- stół chłodniczy z 3 drzwiami;
- blender barowy;
- kruszarka do lodu;
- wyciskacz do soku;
- bemar nastawny (3 szt.);
- szafa chłodnicza nierdzewna;
- szafa mroźnicza 340L;
- zmywarka do naczyń;
- ekspres do kawy Iberital Expression 2Gr. Plus wraz z filtrami, zaworami oraz licznikiem przepływu;
- młynek do kawy Anfim Caimano on Demand.
 
Ekspres kawowy wraz wyposażeniem oraz młynek do kawy, serwisowane są przez firmę zapewnioną przez Zamawiającego, na koszt Operatora Kawiarni. Operator Kawiarni jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń serwisanta, do utrzymania urządzeń w czystości oraz we właściwym stanie technicznym. W razie ewentualnych usterek wynikających z nieprawidłowego użytkowania sprzętu, Operator Kawiarni zostanie obciążony kosztami naprawy sprzętu. Jednocześnie awaria sprzętu wynikająca z winy Operatora Kawiarni nie może stanowić podstawy do wstrzymania świadczenia usług. Firma serwisująca przeprowadzi szkolenie dla Operatora Kawiarni w zakresie obejmującym obsługę sprzętu. Wykaz pozostałego wyposażenie baru stanowi Załącznik nr 3.
 
Doposażenie sali klubowej wraz z zapleczem w elementy niewymienione w powyższym zestawieniu, o ile Operator Kawiarni uzna je za konieczne, jest on zobowiązany dokonać samodzielnie i na własny koszt, po uzgodnieniu z FINA. Montaż urządzeń wymaga obecności konserwatora budynku „A”. W celu zapewnienia zgodności z identyfikacją wizualną FINA, zmiany wystroju sali klubowej wymagają uzgodnienia z FINA.
 
Wizja lokalna przestrzeni sali klubowej oraz zaplecza odbędzie się w dniu 13 grudnia 2018 r. o godz. 10.00. Osobą uprawnioną do kontaktów jest Monika Grzęda – 507 127 223,
 
 1. Przeznaczenie pomieszczeń:
Pomieszczenia przeznacza się na prowadzenie kawiarni z ofertą obejmującą przygotowanie i sprzedaż zimnych
i gorących napojów oraz sprzedaż gotowych produktów cateringowych lub przygotowanie na miejscu prostych dań, niewymagających gotowania.
Menu kawiarni będzie sezonowe, obejmując również ofertę dla wegetarian oraz osób nie tolerujących laktozy
i glutenu. W przypadku krytycznych opinii Pracowników FINA w zakresie serwowanego menu, wyrażonych pisemnie przez Dyrekcję FINA lub wskazanego Pracownika, Operator kawiarni dokona zmiany w menu.
 
 1. Okres współpracy i jej warunki:
Umowa zostanie zawarta na czas określony – tj. 3 lat od dnia jej zawarcia.
Stawka wywoławcza miesięczna czynszu oferowanej przestrzeni wynosi 3 500,00 zł netto miesięcznie powiększona o odpowiednią stawkę podatku VAT.
Stawka czynszu nie dotyczy dziedzińca.
Stawka czynszu nie obejmuje opłat za wodę, ścieki, wywóz nieczystości i energię elektryczną, które będą regulowane przez Operatora Kawiarni na odrębnych zasadach, przewidzianych w umowie.
Operator Kawiarni jest zobowiązany do zachowania pomieszczeń w stanie niepogorszonym i ponosi odpowiedzialność za wszelkie ewentualne uszkodzenia/zniszczenia, niebędące konsekwencją normalnej eksploatacji i użycia zgodnie z właściwością i przeznaczeniem.
FINA zapewnia sobie swobodę korzystania z projektorów oraz ścianek do projekcji znajdujących się w przestrzeni sali klubowej oraz swobodę przemieszczania się przez salę klubową do Sali Minimax, znajdującej się na tyłach sali klubowej. Klucze do sali klubowej będą każdorazowo zostawiane na portierni FINA, do dyspozycji Ochrony FINA oraz wyszczególnionych pracowników FINA.
Zobowiązania wynikające z emitowania muzyki/radia w sali klubowej pokrywa Operator Kawiarni i podpisuje stosowne umowy z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
Operator Kawiarni będzie miał wyłączność na przygotowywanie i sprzedaż produktów spożywczych (gastronomicznych) w tym alkoholu w sali klubowej. Wyłączność na sprzedaż w sali klubowej obejmuje także wydawnictwa książkowe i multimedialne z zastrzeżeniem, że FINA na podstawie odrębnej umowy z Operatorem Kawiarni zagwarantuje sobie obecność w ofercie sprzedaży katalogu wydawnictw własnych i koprodukowanych przez FINA.
FINA nie wyraża zgody na organizację przez Operatora Kawiarni imprez okolicznościowych takich jak: przyjęcia urodzinowe/imieninowe, stypy, chrzciny etc. bez uprzedniej zgody Dyrekcji FINA.
Rezerwacje sali klubowej Operator Kawiarni zobowiązuje się każdorazowo uzgadniać z FINA.
Operator Kawiarni zapewni przestrzeń dla dzieci w postaci kącika zabaw z aktualną, atrakcyjną ofertą książkową oraz akcesoriami do rysowania.
Operator Kawiarni zapewni bezpłatny, stały, nielimitowany dostęp do wody stołowej (kranowej), wystawionej i serwowanej w szkle, do której będzie łatwy dostęp.
 
 1. Godziny otwarcia Kawiarni:
Kawiarnia będzie otwarta w sposób ciągły, codziennie przynajmniej w godzinach od 9:00 do 21:00. FINA zastrzega sobie prawo zmiany godzin pracy Kawiarni w zależności od wydarzeń odbywających się na terenie siedziby FINA, wówczas oczekiwana jest praca Kawiarni do czasu zakończenia wydarzeń w FINA. O planowanych niestandardowych wydarzeniach FINA będzie informować z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem. Planowane standardowe wydarzenia będą publikowane w tzw. kalendarzu wydarzeń FINA i będą dostępne do wglądu Kawiarni (o nich FINA nie musi informować osobnym komunikatem).
 
FINA zastrzega sobie możliwość korzystania z usług cateringowych świadczonych przez podmioty inne niż Operator Kawiarni poza salą klubową.
 
Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu przez FINA wymaganej prawem zgody właściwego organu na wynajem powierzchni będących przedmiotem konkursu. Otwarcie Kawiarni nie może nastąpić później niż 60 dni od podpisania umowy.
 
 1. Obowiązki Operatora Kawiarni:
 1. Uzyskanie przez Operatora Kawiarni wszystkich wymaganych prawem pozwoleń i badań niezbędnych do rozpoczęcia działalności Kawiarni,
 2. Uzyskanie przez Operatora Kawiarni koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych,
 3. Użytkowanie powierzonego sprzętu i wyposażenia zgodnie z ich  przeznaczeniem, prowadzenie konserwacji urządzeń i sprzętu na koszt własny. Utrzymanie sprzętów i urządzeń w należytym stanie technicznym i w czystości,
 4. Zapewnienie personelu niezbędnego do nieprzerwanego funkcjonowania Kawiarni,
 5. Opłacanie czynszu i opłat za media w wysokości i terminie określonych w umowie,
 6. Wpłacenie kaucji w wysokości 2-krotności zaoferowanego czynszu miesięcznego,
 7. Aranżacja przestrzeni sali klubowej na własny koszt, po uzyskaniu akceptacji FINA,
 8. Zapewnienie  kontenerów  na  odpady  (od  pierwszego  dnia  rozpoczęcia  działalności Kawiarni) oraz pokrycia kosztów wywozu nieczystości z tych kontenerów,
 9. Zapewnienie sprzątania pomieszczeń zaplecza oraz sali klubowej codziennie i na bieżąco,
 10. Prowadzenie sprzedaży wydawnictw książkowych i multimedialnych FINA na podstawie odrębnej umowy, jeśli FINA podejmie taką decyzję.
 
 1. Opis pomieszczeń i warunki prowadzenia działalności  w kawiarni w Kinie Iluzjon
   
 1. Pomieszczenia i wyposażenie przestrzeni Kina Iluzjon
Kino Iluzjon jest obiektem zabytkowym i podlega ochronie. Wszelkie zmiany i modernizacje wymagają uzgodnień z miejskim i wojewódzkim konserwatorem zabytków. Powierzchnia użytkowa przeznaczona na prowadzenie kawiarni zlokalizowana jest na parterze w budynku kina przy ul. Narbutta 50A w Warszawie. Powierzchnia obejmuje przestrzeń współdzieloną (w tym ciągi komunikacyjne) w foyer kina oraz 8 przestrzeni zaplecza w tym bar, pomieszczenie do zmywania i 6 pomieszczeń o różnym przeznaczeniu (ciąg komunikacyjny, magazyny, przygotowalnia jedzenia, toaleta), o łącznej powierzchni ok. 135 m2 (w tym przestrzeń współdzielona – ok. 77 m2 oraz pomieszczenia zaplecza – ok. 58 m2). Rzut określający rozmieszczenie pomieszczeń w sali klubowej stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia. Ponadto kino dysponuje przestrzenią dziedzińca, którego część o pow. ok. 250 m2 FINA udostępnia sezonowo w celu prowadzenia ogródka kawiarnianego.
Posadzki w przestrzeni współdzielonej oraz za barem są wykonane z płyt kamiennych, w pomieszczeniach zaplecza posadzki wykonane są z płyt gresowych oraz z linoleum w pomieszczeniach magazynowych. Bar oraz półki za barem wykonane są z ciemnego drewna w stylu korespondującym z architekturą kina. Pomieszczenia zaplecza przystosowane są do funkcji gastronomicznej/kawiarnianej. Stałe wyposażenie zaplecza stanowi własność FINA w tym: bar z zabudową, zlewy, toaleta, umywalki i może być wykorzystane przez Operatora Kawiarni, zgodnie z jego przeznaczeniem. Operator jest zobowiązany samodzielnie i na własny koszt wyposażyć kawiarnię oraz zaplecze i udostępnioną część dziedzińca w niezbędne sprzęty gastronomiczne, meble i urządzenia, po uzgodnieniu z FINA. Montaż sprzętu oraz urządzeń wymaga obecności wskazanego przez FINA pracownika technicznego. W celu zapewnienia integralności wystroju z architekturą kina, projekt wystroju kawiarni wymaga uzyskania zgody  FINA.
 
Wizja lokalna powierzchni użytkowej przeznaczonej na prowadzenie Kawiarni w budynku kina Iluzjon wraz zapleczem i dziedzińcem odbędzie się w dniu 13 grudnia 2018 r. o godz. 12.00. Osobą uprawnioną do kontaktów jest Anna Chudziak – 503 172 998;
 
 1. Przeznaczenie pomieszczeń:
Pomieszczenia przeznacza się na prowadzenie kawiarni z ofertą obejmującą przygotowanie i sprzedaż zimnych
i gorących napojów oraz sprzedaż gotowych produktów cateringowych lub przygotowanie na miejscu prostych dań, niewymagających gotowania.
Menu kawiarni powinno być sezonowe, obejmować również ofertę dla wegetarian, wegan oraz osób nie tolerujących laktozy i glutenu. W przypadku krytycznych opinii w zakresie serwowanego menu, wyrażonych pisemnie przez gości lub pracowników FINA, Operator kawiarni dokona zmiany w menu.
 
 1. Okres współpracy i jej warunki:
Umowa zostanie zawarta na czas określony – tj. 3 lat od dnia jej zawarcia.
Stawka wywoławcza miesięczna czynszu oferowanej powierzchni użytkowej przeznaczonej na prowadzenie Kawiarni w budynku kina Iluzjon wraz zapleczem wynosi 8 000,00 zł netto miesięcznie powiększona o odpowiednią stawkę podatku VAT.
Stawka wywoławcza miesięczna czynszu oferowanej sezonowo powierzchni użytkowej przeznaczonej na prowadzenie ogródka Kawiarni na  dziedzińcu kina Iluzjon wynosi 4 000,00 zł netto miesięcznie powiększona o odpowiednią stawkę podatku VAT.
Stawka czynszu nie obejmuje opłat za wodę, ścieki, wywóz nieczystości i energię elektryczną, które będą regulowane przez Operatora Kawiarni na odrębnych zasadach, przewidzianych w umowie.
Operator Kawiarni jest zobowiązany do zachowania przestrzeni w stanie niepogorszonym i ponosi odpowiedzialność za wszelkie ewentualne uszkodzenia/zniszczenia, niebędące konsekwencją normalnej eksploatacji i użycia zgodnie z właściwością i przeznaczeniem.
FINA zapewnia sobie swobodę korzystania z przestrzeni współdzielonej oraz dziedzińca w związku z prowadzoną działalnością.
Operator Kawiarni będzie miał wyłączność na przygotowywanie i sprzedaż produktów spożywczych (gastronomicznych) w tym alkoholu w przestrzeni powierzchni użytkowej przeznaczonej na prowadzenie Kawiarni w kinie Iluzjon oraz ogródka Kawiarni na dziedzińcu kina Iluzjon. Wyłączność na sprzedaż w ww. przestrzeni obejmuje także wydawnictwa książkowe i multimedialne z zastrzeżeniem, że FINA na podstawie odrębnej umowy z Operatorem Kawiarni zagwarantuje sobie obecność w ofercie sprzedaży katalogu wydawnictw własnych i koprodukowanych przez FINA.
FINA nie wyraża zgody na organizację przez Operatora Kawiarni imprez okolicznościowych takich jak: wesela, przyjęcia urodzinowe/imieninowe, stypy, chrzciny etc. bez uprzedniej zgody Dyrekcji FINA.
Rezerwacje sali klubowej Operator Kawiarni zobowiązuje się każdorazowo uzgadniać z FINA.
Operator Kawiarni zapewni przestrzeń dla dzieci w postaci kącika zabaw z aktualną, atrakcyjną ofertą książkową oraz akcesoriami do rysowania.
Operator Kawiarni zapewni bezpłatny, stały, nielimitowany dostęp do wody stołowej (kranowej), wystawionej i serwowanej w szkle, do której będzie łatwy dostęp.
 
 1. Godziny otwarcia Kawiarni:
Kawiarnia będzie otwarta w sposób ciągły, codziennie przynajmniej w godzinach od 9:00 do 22:00. FINA zastrzega sobie prawo zmiany godzin pracy Kawiarni w zależności od wydarzeń odbywających się w kinie Iluzjon, wówczas oczekiwana jest praca Kawiarni do czasu zakończenia wydarzeń organizowanych przez FINA. O planowanych niestandardowych wydarzeniach FINA będzie informować z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem. Planowane standardowe wydarzenia będą publikowane w tzw. kalendarzu wydarzeń FINA i będą dostępne do wglądu Kawiarni (o nich FINA nie musi informować osobnym komunikatem).
 
FINA zastrzega sobie możliwość korzystania z usług cateringowych świadczonych przez podmioty inne niż Operator Kawiarni poza powierzchnią użytkową przeznaczoną na prowadzenie Kawiarni w kinie Iluzjon oraz ogródka Kawiarni na  dziedzińcu kina Iluzjon.
 
Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu przez FINA wymaganej prawem zgody właściwego organu na wynajem powierzchni będących przedmiotem konkursu. Otwarcie Kawiarni nie może nastąpić później niż 60 dni od podpisania umowy.
 
 
 1. Obowiązki Operatora Kawiarni:
 1. Uzyskanie przez Operatora Kawiarni wszystkich wymaganych prawem pozwoleń i badań niezbędnych do rozpoczęcia działalności Kawiarni,
 2. Uzyskanie przez Operatora Kawiarni koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych,
 3. Użytkowanie powierzonego sprzętu i wyposażenia zgodnie z ich  przeznaczeniem, prowadzenie konserwacji urządzeń i sprzętu na koszt własny. Utrzymanie sprzętów i urządzeń w należytym stanie technicznym i w czystości,
 4. Zapewnienie personelu niezbędnego do nieprzerwanego funkcjonowania Kawiarni,
 5. Opłacanie czynszu i opłat za media w wysokości i terminie określonych w umowie,
 6. Wpłacenie kaucji w wysokości 2-krotności zaoferowanego czynszu miesięcznego,
 7. Wyposażenie i aranżacja powierzchni użytkowej przeznaczonej na prowadzenie Kawiarni w kinie Iluzjon oraz ogródka Kawiarni na  dziedzińcu kina Iluzjon na własny koszt, po uzyskaniu akceptacji FINA,
 8. Zapewnienie  kontenerów  na  odpady  (od  pierwszego  dnia  rozpoczęcia działalności Kawiarni) oraz pokrycia kosztów wywozu nieczystości z tych kontenerów,
 9. Zapewnienie sprzątania pomieszczeń zaplecza oraz Sali klubowej codziennie i na bieżąco, oraz partycypacja w kosztach sprzątania powierzchni współdzielonej oraz toalet kina, z których korzystają goście kawiarni na zasadach określonych w umowie.
 10. Prowadzenie sprzedaży wydawnictw książkowych i multimedialnych FINA na podstawie odrębnej umowy, jeśli FINA podejmie taką decyzję.
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1
 
Wzór oferty na operatora kawiarni w Sali klubowej w siedzibie FINA (Zadanie 1)
 
Data:
 
Nazwa Uczestnika:
 
Adres Uczestnika:
 
PESEL/REGON* Uczestnika:
 
NIP Uczestnika:
 
Fax/e-mail* Uczestnika:
 
Osoba kontaktowa
 
 
Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny
ul. Wałbrzyska 3/5
02 - 739 Warszawa
OFERTA
 
 1. Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert z dnia 7 grudnia 2018 r. w konkursie na Operatora Kawiarni w Sali klubowej w siedzibie FINA, składamy ofertę o następującej treści:
 1. zobowiązuję/emy się do wykonania przedmiotu oferty zgodnie z postanowieniami zaproszenia do składania ofert oraz szczegółowego opisu przedmiotu oferty.
 2. Oferujemy wykonanie przedmiotu oferty na następujących warunkach:
 
1
Cena - miesięczny czynsz (C)
 ……… zł netto
2
Wartość upustu dla Seniorów   
i posiadaczy Karty Dużej Rodziny na asortyment kawiarni
 
 ………%
3
Koncepcja oraz Menu
załącznik nr 1 do Oferty
Cena musi być wyrażona w złotych i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
 
 1. Oświadczamy, że:
 1. jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 120 dni od upływu terminu składania ofert.
 2. zapoznałem/liśmy się z zakresem wykonania przedmiotu zamówienia i uznaję/emy się za związanego/ych określonymi w niej zasadami postępowania oraz uzyskałem/liśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
 
 1. Załącznikiem do oferty jest koncepcja i menu sporządzone zgodnie z treścią Zaproszenia wraz z cennikiem.
 
 
…………………………………………………………..................
miejscowość i data   Podpis(-y) osoby(osób)
wskazanej(-ych) w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo
 
 
Załącznik nr 1A
 
Wzór oferty na operatora kawiarni w Kinie Iluzjon (Zadanie 2)
 
Data:
 
Nazwa Uczestnika:
 
Adres Uczestnika:
 
PESEL/REGON* Uczestnika:
 
NIP Uczestnika:
 
Fax/e-mail* Uczestnika:
 
Osoba kontaktowa
 
 
Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny
ul. Wałbrzyska 3/5
02 - 739 Warszawa
OFERTA
 
 1. Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert z dnia 7 grudnia 2018 r. w konkursie na Operatora Kawiarni w Kinie Iluzjon, składamy ofertę o następującej treści:
 1. zobowiązuję/emy się do wykonania przedmiotu oferty zgodnie z postanowieniami zaproszenia do składania ofert oraz szczegółowego opisu przedmiotu oferty.
 2. Oferujemy wykonanie przedmiotu oferty na następujących warunkach:
 
1
Cena – miesięczny czynsz (C)
 ……… zł netto
2
Cena – miesięczny czynsz w okresie funkcjonowania ogródka (CO)
……… zł netto
3
Wartość upustu dla Seniorów
i posiadaczy Karty Dużej Rodziny na asortyment kawiarni
 
 ………%
4
Koncepcja oraz Menu
załącznik nr 1 do Oferty
Cena musi być wyrażona w złotych i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
 
 1. Oświadczamy, że:
 1. jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 120 dni od upływu terminu składania ofert.
 2. zapoznałem/liśmy się z zakresem wykonania przedmiotu zamówienia i uznaję/emy się za związanego/ych określonymi w niej zasadami postępowania oraz uzyskałem/liśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
 
 1. Załącznikiem do oferty jest koncepcja i menu sporządzone zgodnie z treścią Zaproszenia wraz z cennikiem.
 
…………………………………………………………..................
miejscowość i data   Podpis(-y) osoby(osób)
wskazanej(-ych) w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny
Osoba, która wytworzyła informację: FINA Data wytworzenia informacji: 2018-12-07
Osoba, która odpowiada za treść: FINA Data wprowadzenia do BIP 2018-12-07 17:01:01
Wprowadził informację do BIP: Marek Wojtkowski Data udostępnienia informacji: 2018-12-07 17:01:47
Osoba, która zmieniła informację: Łukasz Zdanowicz Data ostatniej zmiany: 2019-01-04 15:03:23
Artykuł był wyświetlony: 1365 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu